En illustrasjons-kopi av den Bibelske helligdom kan i dag ses i parken Timna i Israel

helligdommen_small

Israel fikk flere lover som skulle knyttes til helligdommen i ørkenen og senere også tempelet i Jerusalem. Det første tempelet ble ødelagt av babylonerne og det andre av romerne. De bibelske sermoni-lovene ble utført i både det første og det andre tempelet. Blant disse sermioniene var det nøye bud på hvordan ofringer skulle foregå, prestenes arbeids-oppgaver og folkets møte med sermoni-lovene.
Det var også spesielle rettnigslinjer når det gjaldt ritualer på de store høytids-dagene. Sermoni-lovene skulle, i følge Kristus i det nye testamentet, peke til Hans frelsesgjerning og hjelpe israelittene å forstå på hvilken måte Han kunne forsone dem med Gud og moral-loven som var blitt brutt.
Alle symbolene i helligdommen hadde en betydning og var laget etter Bibelens Gud sin plan.

2tempel2      9

Helligdommen fra A til Å

Aller-Helligste/Helligste: Det innerste rommet i Helligdommen, der paktens ark sto.
Alter: Et utpekt, synlig sted hvor enhver kan komme i møte med Gud. Her rakte Gud hånd en ut for å frelse. Alle altre før Jesu død var et symbol på Golgata.
Bekjennelse: Tilståelse, vedkjenne meg det som er gjort overfor Gud og mennesker. 3.Mos 5,5
Blod: Blodet gir liv og har rensende effekt på urenheter ( sår gror osv.). Tap av blod er tap av liv. 1.Joh.1,7
Dom: Avgjørelse
Dommer: En som avgjør det endelige utfallet av en sak, el.en synd.
Engler: Budbærere fra Gud. Oftest skapninger fra himmelen med tjeneste på jorden. Kan brukes symbolsk om mennesker som budbærere fra Gud.
Erkjennelse: Kunnskap. forståelse og innsikt i en sak, eller i hva du har gjort galt. Du blir klar over og innser. Jer. 3,13 Rom.1,20

Forskrifter: Regler som utdyper loven, omsetter noe av loven i praksis.
Forhenget: Skillet mellom de to rom i Helligdommen.

Forgården: Plassen utenfor templet hvor alteret sto.

Forsoningsdagen: En dag i året for endelig oppgjør av årets begåtte synder. En undersøkelse om mennesket virkelig hadde lagt sine synder vekk og gikk mot det rette målet, ved hjelp av kunnskap og Den Hellige Ånd og bønn. En dag med bønn og ransakelse. Således ble både mennesket og hellig dommen renset den dagen. I motsatt fall var enden på dagen en dommens dag for dem som ville beholde sine synder. Et bilde på dommens dag, hvor Jesus tar synden fra oss og legger den på dens opphavsmann, Satan.

Frelse: Reddet fra fortapelse, og fra syndens fordømmelse og dens konsekvenser her og nå og i all evighet.
Fullkommenhet: Eksemplarisk, full stendig, hel. Ikke noe å utsette på. Heb.1O,14 Matt.5,48 Jak.1,25
Guds trone: Sete for hans autoritet
Hellig/vanhellig: Å være fullstendig ren, skyldfri, syndfri. Eller motsatt.
Helligdommen: Der Gud ville bomidt iblant sitt folk. Innholdet demonstrerer Hans vilje og hvem han er.
Helliggjørelse: Å bli gjort hellig. Uten feil. I overensstemmelse med det Gud vil vi skal være, fullstendig lik Jesus i måten å være på overfor Gud og mennesker.Ef.4,24 Satt til side til Herrens bruk.
Kjeruber: Engler med en annen funksjon. Sto på hver side og voktet arken. Voktet portene til Edens hage da den ble stengt.
Kjødets urenhet/renhet: Uten Jesu rensende blod blir vårt kjød urent. Er urent i seg selv p.g.a vår synd.

Kjøttets sjel: Er blodet i kroppen. Gir liv og helbreder. 3 Mos 17,11

Lammets blod: Jesu blod. Han gav dette som en renselse av vår kropp, dvs. vår synd. Slik kan vi bli renset og bli rene. Vi må gå til alteret (Golgata) ta imot, og gå med han videre på veien inn i Helligdommen. Slik blodet i vår fysiske kropp opprettholder organers liv, slik må Jesu blod opprettholde vårt rene liv.
Lov: En skriftlig rettesnor på hva som er tillatt og ikke tillatt. Hva som er rett og hva som er galt. Skal følges av dem den omfatter. Kun den som har utstett loven og har autoritet til det, kan endre den.
Lytefri: Uten feil og mangler.

Lydighet: Lojal. Krever noe eller noen å være lydig/lojal mot hver gang en avgjørelse tas.

Mellommann: Formidlet Guds vilje / lære og forsoning mellom Gud og mennesker. I den nye pakt er det kun Jesus som har denne funksjon. Det betyr at vi kan gå direkte til ham i bønn og få tilgivelse, og kunnskap om Gud og hans vilje.1.Tim.2,5 Heb. 12,24.

Nåde: Tilgi, forlate, ta vekk skyld uten straff. Vise gunst og godhet, skåne deg for det onde.

Nådestol: Lokket på paktens ark, hvor blodet ble stenket en gang i året når helligdommen skulle renses og loven i arken krevde den straff som var be stemt for lovbrudd. Soningslokket er et annet ord for det samme. 2.Mos.25,17.

Offer: Gi så det kjennes til noe eller noen. Gi av ditt eget. Gud vil vi skal gi oss selv, Rom 12,2. Gud forordnet ulike offer for ulike synder og etter ulik evne. Deretter gav han sin egen sønn som et offer for all synd mennesker har begått. Vi kan også gi takkeoffer for å ære Gud for det gode han gir oss.

Olivenolje: Symbol på Den Hellige Ånd. Får lampene til å lyse, og sprer derved mørket. Avslører det som er i mørket. Gir varme og kraft. I dag vet vi at olivenoljens naturlige egenskaper beskytter vårt immunforsvar.

Pakt: Overenskomst, avtale mellom to eller flere parter.

Paktens ark: En kiste av akasietre og gull, hvor de 10 Bud lå.

Paktens tavler: De 10 bud skrevet med Guds finger. Det var 2 plater med tekst foran og bak. 2.Mos.24,12

Prest: Skulle videreformidle den hele kunnskap om Gud og hans vilje. Tjene Gud ved å betjene de som kom til helligdommen. I dag er vi alle prester med dette kall.1.Pet.2,9

Renselse: Slik som et sår blir renset for alle bakterier før det kan gro og bli helt. Og slik en gryte må renses før det kan lages ny mat der. Slik må Gud rense oss så han kan hellige oss.

Renselsesbad: Symbolsk renselse med vann i vaskekaret før inntreden i Helligdommen.

Rettferdighet: Ferdighet (dyktighet) til å gjøre rett.

Rettferdiggjøre: Å gjøre deg rettferdig.

Røkelsesalteret: Røkelse er symbol på bønner sendt til Gud.

Røkelseskaret: En symbolsk samling med bønner som tas med inn i Det Aller Helligste, bønn fra de som er “gått med inn” på den store forsoningsdagen.

Salvet: Å helle olje.. (Den Hellige Ånd). Ofte helt over hodet, tanker, sinn og intellekt skulle være under den Hellige Ånds veiledning. Åp.10,38 1.Joh.2,20

Salvingsolje: Olivenolje

Sammenkomstens telt: Annet ord for tabernaklet.

Skuebrød: Brød som symbol på livets brød. Guds ord. Brødene ble spist hver sabbat. Mark. 14,22

Skyld: En følelse som kommer når jeg har gjort noe galt, for å lede til oppgjør og be om tilgivelse. Da skal skyldfølelsen forsvinne.

Soning: å gjenopprette, gjøre godt igjen. Lide for å gjenopprette.

Synd: Å gjøre noe galt. Hva som er galt defineres utifra en bestemmelse, norm eller lov. I Bibelen: Brudd på Guds lov.

Syndebukken: Det ble kastet lodd om den bukken som i enden av for soningsdagen skulle ta skylden for all
synd og bli sendt ut i ødemarken. Se; 3.Mos.16,21 og Åp. 20.3

Tabernakel: Helligdommen var i et telt fra ørkenvandringen til Salomo bygget det første tempel.

Tempel: Et hus bygd for å romme Guds helligdom.

Testamente: Arvebrev. Uttrykk for en vilje fra noen. 2 Testamenter i Bibelen er uttrykk for Guds vilje til og med oss.

Tilgivelse: En gjenopprettelse mellom mennesker, eller mellom Gud og mennesker som om det ikke hadde skjedd. Det forlater oss. En gave vi kan gi, og som Gud gir oss.

Vitnesbyrd: En stadfestelse eller bekreftelse på noe. Ved siden av kunnskap, viktig for erkjennelsen.

Vitnesbyrdets telt: Viktig navn på tabernaklet.

Yppersteprest: Mellommann mellom Gud og mennesker. Formidler for soningen og gjenopprettelsen.

jerdes
Triumfbuen i Roma viser hvordan lysestaken fra Det hellige ble båret vekk ved tempelets ødeleggelse i år 70 e.Kr. Siden da har ikke jødene praktisert sermoni-lovene tilknyttet tempelet og offentlig ofringer tok slutt.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here