I bibelen lærer man om en usynlig verden med gode og onde engler. Vi får vite at Guds fiende som kalles Satan har fått med en tredjedel av Guds engler på sin side. (Åp.12,7-12) Deres arbeid er å forsøke å ødelegge for Guds arbeid i å frelse mennesker ved å lure og bedra dem. Noen ganger fremstår de som en lysets engel eller en evangeliets arbeider. (2.Korinterbrev 11,14-15) Vi ser i de fire evangeliene at Jesus driver ut demoner som har tatt bolig eller festet seg til et menneske på et vis.

I Bibelen får vi også se at Gud ikke vil påtvinge sin frelse på noen. I Åpenbaringen 3,20 ser vi Jesus på utsiden av døren. Det står Han ønsker at vi skal åpne opp for Han og invitere Han inn. På samme måte inviterer man også Satan og hans engler inn i sitt liv ved å invitere åndene inn ved forskjellige metoder. Overalt i verden drives det med åndemaning. Dette var forbudt i Guds lov.

Vi får vite gjennom Bibelens bøker at denne unionen med de mørke åndene skjedde gjennom trolldom, spåing, tegntyding og ved kontakt med de døde.

«Det skal ikke finnes hos dig nogen som lar sin sønn eller datter gå gjennem ilden, eller som gir sig av med spådomskunster, eller som spår av skyene eller tyder varsler eller er en trollmann, ingen heksemester, ingen som spør en dødningemaner, ingen sannsiger, ingen som gjør spørsmål til de døde.» (5.Mos 18:10-11)

 

Kontakt med de døde:

«I skal ikke vende eder til dødningemanere og ikke ty til sannsigere, så I gjør eder urene ved dem; jeg er Herren eders Gud.» (Lev 19:31)

«ingen som spør en dødningemaner» (5.Mos.18,11)

Å ha kontakt med de døde er veldig populært i enkelte kretser i dag. Bibelen hevder på sin side at de døde ikke er i stand til å ha kontakt med de levende.
«
for de levende vet at de skal dø, men de døde vet ikke nogen ting, og de får ikke lenger nogen lønn, for minnet om dem er glemt.» (Pred. 9:5) 

«Alt det din hånd er i stand til å gjøre med din kraft, det skal du gjøre! For det finnes hverken gjerning eller klokskap eller kunnskap eller visdom i dødsriket, dit du går.» (Pred. 9:10)

Mange i dag hevder likevel å ha kontakt med døde slektninger eller bekjente.

Spørsmålet blir da om Bibelen her tar feil eller om det egentlig ikke er de døde som de har kontakt med. Da Israels første konge Saul hadde forlatt den rette vei og ikke følte han fikk noe svar fra Gud, valgte han å oppsøke en åndemaner. Da han ankom hos henne ba han henne mane frem profeten Samuel slik at han kunne få råd fra han. Åndemaneren mante da frem det som så ut som Samuel og han talte til Saul. (1.Sam.28) For mange har denne historien vitnet om at kanskje tidligere trofaste kunne kontaktes etter sin død likevel. Bibelen gir likevel en annen forklaring på det som egentlig skjedde.

«Slik døde Saul fordi han opptrådte svikefullt mot Herren, fordi han ikke holdt Herrens ord og også fordi han spurte en åndemaner for å få råd. Men han spurte ikke Herren om råd. Derfor drepte* Han ham og overlot kongedømmet til David, Isais sønn)» (1. Krøn. 10:1314)  (*Lot dø, Saul valgte å ta selvmord etter å ha blitt skadet i krigen)

Her får vi vite at selv om Samuel hadde vært Guds profet da han levde, var det ikke Herrens ord eller råd som kom til Saul da han ba om å få mant frem Samuel. At Gud forkastet Saul blant annet for å ha brukt en åndemaner viser bedraget og at det slettest ikke var Samuel som ble mant frem, men en ond ånd.

Å mane frem døde eller å rådspørre en død er begge deler ulvolig i følge loven.

Popular preacher Benny Hinn claims contact with Kathryn Kuhlman after her death. By OREA2000 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39902560

«Når nogen vender sig til dødningemanere og sannsigere og driver avgudsdyrkelse med dem, da vil jeg sette mitt åsyn mot den mann og utrydde ham av hans folk. I skal hellige eder og være hellige; for jeg er Herren eders Gud.» (Lev 20:67)

«Når det i en mann eller kvinne er en dødningemaner-ånd eller en sannsiger-ånd, da skal de late livet; de skal stenes, deres blod være over dem!» (Lev 20:27)

Liberalt syn blant mange evangeliske kristne:

I dag er det mange kristne samfunn som praktiserer kontakt med de døde på en eller flere måter. I løpet av de siste tiårene har mange karismatiske menigheter hatt kontakt med døde for å få råd av dem.

Blant disse er Benny Hinn som hevdet å ha kontakt med en annen tidligere predikant Kathryn Kuhlman. (Benny Hinn, This Is Your Day, June 11, 1997)  I tillegg hevder karismatiske forkynnere Rick Joyner, Bob Jones og Todd Bentley også at de har hatt kontakt med de døde for å få råd og hjelp i tjenesten.

Det finnes også i USA menigheter som kaller seg kristne som har åndemanere som del av gudstjenesten for å gi medlemmene en mulighet til å få kontakt med sine avdøde familiemedlemmer.

Eksempler: Walton Spiritualist Church og Bournemouth Spiritualist Church

Den katolske kirken:

For mange er den katolske kirkes kontakt med Maria og andre helgener spiritisme og imot loven. Dette leder til konflikt mellom dem og andre protestantiske kristne.

Det har vært for mange kristne problematisk fra den katolske kirkes begynnelse at de begynte å be til helgener. Helgener er mennesker som engang levde og som nå skal tale på våre vegne fremfor Gud. Bønn og personlig kontakt med disse døde menneskene er vanlig i kirken og regnes som stuerent. I tillegg opplever mange katolikker manifestasjoner av det de mener er Maria, Jesu mor.

For de som strengt holder seg til Moseloven er det ikke tillatt å be til de døde eller søke kontakt med dem. Fordi paven selv hevder å ha kontakt med Maria og oppmuntre til helgendyrkelse anses han som en bedrager. Bibelen nevner kun at Jesus sto opp og en gruppe mennesker som på det tidspunktet var døde. Den nevner ikke oppstandelsen til Maria eller andre helgener. Grunnlaget for protesten er også Paulus utsagn i 1Tessalonikerbrev 4:16, om at de døde først skal oppstå ved Jesu gjenkomst.

Konflikter mellom de som ønsker å holde Moseloven og forskjellige kristne retninger oppstår på grunn av blant annet dette.

____________________________________________________

«Og når de sier til eder: Søk til dødningemanerne og sannsigerne, som hvisker og mumler, da skal I svare: Skal ikke et folk søke til sin Gud? Skal en søke til de døde for de levende?» (Isa 8:19)

 

Horoskop:

Blant det som inngår i forbudet er de som ser på stjernene for å fortelle det som skal skje, som er det samme som horoskop og astrologi. Dette inngår altså i Bibelens forbud.

«I skal ikke gi eder av med å tyde varsler eller spå av skyene.» 3.Mos.19,26

«Du har trettet dig ut med dine mange råd; la dem stå frem og frelse dig, de som har inndelt himmelen, stjernekikkerne, de som hver måned kunngjør de ting som skal komme over dig!» (Isa 47:13)

I det nye testamentet får vi vite at spåing er knyttet til kontakt med de urene åndene eller et resultat av demonisk innflytelse:

«Men det skjedde engang vi drog ut til bedestedet, at vi møtte en trælkvinne som hadde en spådomsånd, og som hjalp sine herrer til stor inntekt ved å spå. 

Hun fulgte efter Paulus og oss og ropte: Disse mennesker er den høieste Guds tjenere, som forkynner eder frelsens vei. 

Dette gjorde hun i mange dager. Da harmedes Paulus og vendte sig om og sa til ånden: Jeg byder dig i Jesu Kristi navn å fare ut av henne! Og den fór ut i samme stund.» (Act 16:16-18)

 

Ledet til protester av mange kristne: Harry Potter forfatter ble anklaget for å lære opp barn over hele verden i trolldoms kunster ved å benytte seg av ting fra ekte voksen magi i bøkene sine.

Trolldom.

Trolldom og magi er knyttet sammen og innebærer ofte en kontakt med det overnaturlige, formler og ritualer. Ofte innbefatter trolldom en manipulasjon av andre.

«En trollkvinne skal du ikke la leve» (2.Mos. 22:18)

«Og jeg vil utrydde all trolldom hos dig, og folk som spår av skyene, skal ikke lenger finnes hos dig.» (Mika 5:11) 

Ofte ble det brukt bøker med de forskjellige trolldomskunstene og opplæring i trolldom. Dette ser vi blant annet i det nye testamentet hvor kristendommens bredning ledet mange til å kaste disse bøkene:

«Og en stor hop av dem som hadde drevet med utillatelige kunster, bar sine bøker sammen og brente dem op for alles øine; og de regnet ut deres verdi og fant at den var femti tusen sølvpenninger.

Således hadde Herrens ord sterk fremgang og fikk makt.» (Act 19:19-20)

Bibelens lover mot trolldom, og også det nye testamentets advarsel mot det, er grunnen til at mange kristne ikke ønsker at sine barn skal lese bøker som Harry Potter. Mange kristne protesterte mot disse bøkene når de først kom ut. Spesielt fordi mange som tidligere hadde drevet med trolldom og vært moderne hekser fortalte at det var mye av den samme læren som de brukte som ble lært bort i bøkene.

Det nye testamentet forteller oss at de som praktiserer trolldom vil bli straffet ved Jesu gjenkomst.

«Men de redde og vantro og vederstyggelige og manndraperne og horkarlene og trollmennene og avgudsdyrkerne og alle løgnerne, deres del skal være i sjøen som brenner med ild og svovel; det er den annen død.» (Åpenbaringen 21:8)

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here