1000 år

Satan bindes og de hellige regjerer med Kristus:

“Og jeg så en engel stige ned fra himmelen, som hadde nøkkelen til avgrunnen og en stor lenke i sin hånd. Og han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år og kastet ham i avgrunnen og lukket til og satte segl over ham, forat han ikke lenger skulde forføre folkene, inntil de tusen år var til ende; og efter den tid skal han løses en kort stund. Og jeg så troner, og de satte sig på dem, og det blev gitt dem makt til å holde dom; og jeg så deres sjeler som var blitt halshugget for Jesu vidnesbyrds og for Guds ords skyld, og dem som ikke hadde tilbedt dyret eller dets billede, og som ikke hadde tatt merket på sin panne og på sin hånd; og de blev levende og regjerte med Kristus i tusen år.  Men de andre døde blev ikke levende igjen før de tusen år var til ende. Dette er den første opstandelse. Salig og hellig er den som har del i den første opstandelse; over dem har den annen død ikke makt, men de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i tusen år.
Og når de tusen år er til ende, skal Satan løses av sitt fengsel. Og han skal gå ut for å forføre de folk som bor ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid, og deres tall er som havets sand. Og de drog op over den vide jord og kringsatte de helliges leir og den elskede stad. Og ild falt ned fra himmelen og fortærte dem. Og djevelen, som hadde forført dem, blev kastet i sjøen med ild og svovel, hvor dyret og den falske profet var, og de skal pines dag og natt i all evighet.” (Rev 20:1-10)

Bibelen forteller om flere domscener. Det første som er verdt å merke seg er at Gud ikke fyllbyrder dommen over verken Satan, de engler som fulgte Satan i opprøret eller mennesker uten at det har vært en rettergang. Det er mange som ikke er klar over dette Bibelske prinsippet.
I Daniels bok ser vi en slik rettergang beskrevet:
“Mens jeg så på dette, blev det satt stoler frem, og en gammel av dager satte sig; hans klædebon var hvitt som sne, og håret på hans hode var som ren ull; hans trone var ildsluer, og hjulene på den var brennende ild. En strøm av ild fløt frem og gikk ut fra ham; tusen ganger tusen tjente ham, og ti tusen ganger ti tusen stod foran ham; retten blev satt, og bøker blev åpnet. Mens jeg så på dette, blev dyret drept for de store ords skyld som hornet talte, og dets kropp blev tilintetgjort og kastet i ilden for å brennes.” (Dan 7:9-11)

Utfra denne rettergangen får vi vite det følgende om Guds dom:
– Den gjøres offentlig med mange vitner tilstede.- Tusener er med å hjelper til.
– Ti tusener står der som vitner.
– Dommen benytter seg av opptegnelser i bøker.
– Rettergangen skjer før utbyrdelsen av selve dommen.

I denne rettergangen ser vi ingen mennesker tar del. Men det gjør vi da i Åpenbaringen.
Her er det tydelig at noen mennesker som er blitt frelst er blitt kalt inn til å være med i rettergangen før den endelige domsavsigelsen.
“Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker blev åpnet; og en annen bok blev åpnet, som er livsens bok; og de døde blev dømt efter det som var skrevet i bøkene, efter sine gjerninger. Og havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket gav tilbake de døde som var i dem; og de blev dømt, enhver efter sine gjerninger.” (Åp. 20:12-13)

Her får vi vite at det vil bli en endelig domsavsigelse hvor alle de døde på et tidspunkt vil bli reist fra de døde for å høre dommen over dem. Jordens innbyggere hadde fått tilbud om evig liv og selv om mange som ikke tror på Gud i dag ikke ser lengere en sitt eget livsløp er det i himmelens øyne et stort tap for et individ å miste retten til evig liv. Derfor for at Guds rettferdighet ikke skal betviles i disse sakene har rettergangen vært offentlig med vitner. De 1000 år vitner også om at Gud vil ta med oppstandne og frelste mennesker på råd. Det kan det være flere grunner til. Den ene grunnen kan være at mange frelste vil spørre Gud om mennesker de kjente som ikke ble frelst. Jesus forteller om sitt komme at: “Jeg sier eder: I den natt skal det være to i én seng; den ene skal tas med, og den andre skal lates tilbake. To kvinner skal male på samme kvern; den ene skal tas med, og den andre skal lates tilbake.
Det skal være to ute på marken; den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake.” (Luk 17:34-36) Dette viser i seg selv at mange vil kanskje savne noen de trodde kom til å bli frelst sammen med dem. Eller kanskje var det en god humanitær de forventet å se? Mennesker ser i det ytre og mange mennesker fremstår i det ytre som noe annet enn det de er. Vi ser i Bibelen at Han er ryddig og gjennomsiktig når det kommer til Hans dommer. Hvor mange sjangser fikk de, hvor hardt jobbet Gud med å nå de og hvilket hemmelige synder hadde de? Hvis Guds frelste går rundt å undres på Guds dom over enkelt mennesker vil synden aldri bli helt borte for det vil bestå en liten tvil om Guds handlemåte. Guds løsning ser vi i Bibelen og det er å ikke bare ta himmelens beboere med i arbeidet, men å ha en oppstandelse for de frelste først slik at de kan sammen med Han gjøre en endelig redgjøring før resten får sin straff.

Dette viser oss at dommen vi ser i Daniel og dem som er nevnt i Åpenbaringen er snakk om to forskjellige retterganger. Den ene for å avgjøre hvem som skal hentes ved Jesu annet komme og den neste får at de frelste skal få være med å vurdere å dømme med Gud før de som er fortapt blir reist opp for å få sin endelige domsavsigelse.

Satan og hans etterfølgere.
Åpenbaringen viser at Satan blir bundet i 1000 år. Dette betyr at i denne perioden fra Guds frelste er hentet og de døde skal bli gjenreist for å få sin endelige dom, vil jorden bli lagt øde og Satan ikke ha muligheten til å fortsette sin arbeid med å bedra. ” Og han grep dragen, den gamle slange, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år og kastet ham i avgrunnen og lukket til og satte segl over ham, forat han ikke lenger skulde forføre folkene, inntil de tusen år var til ende; og efter den tid skal han løses en kort stund. …Og når de tusen år er til ende, skal Satan løses av sitt fengsel. Og han skal gå ut for å forføre de folk som bor ved jordens fire hjørner, Gog og Magog, for å samle dem til strid”. Åpenbaringen forteller at Gud har lagd et nytt Jerusalem, en bolig for sitt frelste folk, i himmelen og at denne byen blir løftet ned på jorden for å være stedet Han vil utsi dommen fra (Åp.3:12; Åp.21:2 & 10).
Når Satan blir sluppet fri og folket som har mistet retten til evig liv står opp for å få sin domsavsigelse ser vi det kommer en dramatisk vending på hele situasjonen. De vil slå seg sammen og forsøkte å felle Gud og Hans folk. De vil gå samlet mot Jerusalem. Scenen som utspiller seg er interessant for det viser at ikke bare har Gud hatt en langvarig og nøye rettergang over de som nå skal dømmes, men Gud fullbyrder straffen over dem mens Guds folk er under angrep. Den endenlige dommen kommer over dem. “Og de drog op over den vide jord og kringsatte de helliges leir og den elskede stad. Og ild falt ned fra himmelen og fortærte dem. Og djevelen, som hadde forført dem, blev kastet i sjøen med ild og svovel, hvor dyret og den falske profet var, og de skal pines dag og natt i all evighet.” (Åp. 20:9-10)
Straffutbyrdelsen er ikke bare vedtatt å være rettferdig men den fullføres i tilegg i selvforsvar under angrepet.

For alle som mener Gud har vært urettferdig og diktatorisk i sin handling med synderen viser disse Bibelske skriftstedene et helt annet bilde av Gud.

1000 år, et sabbats årtusen?
På grunn av de nøyaktige 1000 årene jorden legges øde (Sml. Jes.24 og Åp.20,2) og de rundt 6000 årene Bibelen hevder jorden har bestått er det mange som lager sammenligningen med Guds tidligere bruk av tallet 7. I moseloven er både den 7nde dag, 7nde år og 7X7 år særskilt betydning knyttet til hverandre. På grunnlag av dette er det mange som forventer at Jesu annet komme er nært forestående da de 6000 årene er nært oppfylt. Det er likevel ikke mulig til å gi et eksakt årstall da Bibel kronologien ikke er fullstendig fullkommen i å vise det eksakte årstallet.

Avsnitt under hentet fra boken Jesu Høytider:

Hvorfor 6000 år?
I Bibelen er forløsningen av Guds folk kalt en «sabbatshvile». «Altså står det en sabbatshvile tilbake for Guds folk.» (Heb.4:9) Etter skapelsen tilsidesatte Gud den syvende dag, som ble kalt Sabbat, som ukens hviledag, et tegn på fred. Disse ordene vekker derfor interesse hos mange: «En dag er i Herrens øyne som tusen år, og tusen år som en dag» (2.Pet.3:8). Dertil kommer tanken at i det syvende årtusen vil det bli hvile på Jorden.
Men sykluser som inneholder 7 er også å finne andre steder i Bibelen. Hvert syvende år skulle israelittene la jorden hvile, det betyr, de kunne
dyrke åkrene sine i seks år av gangen, men det syvende året skulle de la jorden hvile. I en periode på ca. 490 år med frafall unnlot israelittene å
gjøre dette, og Gud tillot av den, og andre grunner, at Jerusalem ble inntatt og innbyggerene ble tatt til fange og fraktet til Babylon.
«Dette skjedde for at Herrens ord ved Jeremias munn skulle bli oppfylt, helt til landet hadde fått nyte sine sabbater. Alle dager det lå øde, holdt det
sabbat, helt til sytti år var oppfylt.» (2.Krøn.36:21)
«Men først skal landet ligge forlatt av dem, og det skal få nyte sine sabbater mens det ligger øde uten dem.» (3.Mos.26:43)
Så her var ikke Gud bare opptatt med at menneskene skulle «hvile fra sin synd», men jorden som de hadde utarmet skulle få alle de sabbatsårene som de hadde frarøvet dem. Tilsammen fikk landet deres hvile i 70 år som da betyr at det var i 490 år de ikke hadde fulgt Guds lover om syklusen der jorden skulle hvile hvert syvende år.
Gud fortsetter med å knytte tallet syv til hvile, men denne gangen også til forløsning. De skulle telle syv år ganger syv, som ble 49 år, og det 50
året skulle da kalles et «jubelår» hvor slaver eller de som hadde vært i gjeld skulle få gjelden slettet eller bli satt fri. De som hadde pantsatt huset sitt
skulle få det tilbake.
Alt dette er fullt av symboler, og Gud viser gjennom dette at Han er opptatt av «hvile» og «forløsning» på tallet syv. Skal Han da la Jorden fortsette
som før etter 6000 år, eller vil Han gjennomføre Sitt Eget prinsipp og la det syvende årtusen, som for Han er den syvende dag, bety hvile for Jorden?
Avsnitt hentet fra boken Jesu Høytider. Kan leses som PDF her.

 

Konklusjon:
De 1000 årene representere en tidsperiode hvor Satan er bundet og Guds frelste fra jorden tar del i dommen over de som forkastet frelsen. Etter de 1000 årene kommer domsavsigelsen over både Satan og hans underståtter så vel som mennesker. Etter disse 1000 gjenoppretter Gud jorden og herredømmet her til et nytt paradis uten synd og opprør.

 

 

Hva de forskjellige kirkesamfunn lærer.
Det er forskjellige måter å forstå de 1000 årene på. Noen mener de skal foregå på jorden og at det at jorden skal legges øde kun er symbolsk. Andre mener at Jesu ord om at Han hadde rom for dem i Sin Fars hus i himmelen og Paulus skriver at Guds folk skal rykkes opp for å møte Han viser at det er snakk om at de frelste er i himmelen under de 1000 årene. Det nye Jerusalem er også beskrevet å være i himmelen først (John 14,2-3 + 1Tess 4:16 + Rev.21:2 ) På grunn av de klare utsagn om at Guds folk skal få bolig i himmelen en tid er det mange religiøse grupper so deler opp de frelste mellom de som skal til himmelen og noen som blir igjen på jorden. Blant evangeliske er det blitt populært etter Scofield bibelen å tro at de kristne skal rykkes opp mens Jesus skal etablere et jødisk rike her på jorden samtidig.  Les mer om det her.  Mange av disse teoriene er bygget på en moderne ide at Gud skal oppfylle sine løfter til jødene. Det nye testamentet skiller ikke mellom de frelse og denne teorien er ikke bygget på noen tekster i Det nye testamentet. Også Jahovas vitne tror at kun 144 000 skal til himmelen mens resten befinner seg på jorden. Alle disse tolkningene har det til felles at de bryter til dels med prinsipper som vi finner i Toraen.

_______________________________________________________________

 
NORSK: Bibel studie over Åpenbaringen 20 og de 1000 år:

 
 

ENGELSK: Se video under for en rask summering av det som skjer fra Jesu gjenkomst til dommen etter de tusen år.

Tags: , , , , , , ,

Trackbacks/Pingbacks

  1. Tidsprofetier – Liste over alle | BibelMuseum - November 22, 2018

    […] 1000 år – Tiden Satan skal bindes eller fengsles (Åp.20,2 & 7) […]

Leave a Reply