Det er gitt to forskjellige ættetavler for Jesus i Bibelen. En i Matteus og en annen i Lukas. Begge ender med navnet Josef, men det er tydlig at ikke begge er ættetavlen til Marias mann. Ættetavlene følger nemlig to forskjellige linjer fra Davids sønners tid.
Det kommer helt klart frem at ættetavlen i Matteus følger Marias mann, Josef, sin linje, og det spekuleres at ættetavlen i Lukas bok følger Maria gjennom hennes far. Dette kan i utgangspunktet ha skapt noe hodebry da det var mennenes ættetavle som ble ansett som viktig i den tro at Messias skulle være en sønn av en manns-linje. I løftet gitt Eva i Eden snakket Herren til henne om hennes etterkommer som skulle frelse dem. (1.Mos.3,15)  Jesus derimot hadde ingen jordisk far og dermed blir ættetavlen brutt om de ikke brøt mannslinjen og gikk over til kvinnen. Men det er altså tydlig at til tross for at de ikke forsto å følge kvinnenes ættetavle, så var Maria og Josef begge etterkommere av Kong David. Maria gjennom Natan og Josef gjennom Salomo. Om ikke Josef var i nær slekt med sin kone er altså ikke ættetavlen i Matteus Jesu genetiske ættetavle.

Ættetavlen i Matteus:

Jesu Kristi, Davids sønns, Abrahams sønns ættetavle:
Abraham fikk sønnen Isak; Isak fikk sønnen Jakob; Jakob fikk Juda og hans brødre;
Juda fikk sønnene Peres og Serah med Tamar; Peres fikk sønnen Hesron; Hesron fikk sønnen Ram;
Ram fikk sønnen Aminadab; Aminadab fikk sønnen Nahson; Nahson fikk sønnen Salmon;
Salmon fikk sønnen Boas med Rahab; Boas fikk sønnen Obed med Rut; Obed fikk sønnen Isai;
Isai var far til kong David. David fikk sønnen Salomo med Urias hustru;
Salomo fikk sønnen Rehabeam; Rehabeam fikk sønnen Abia; Abia fikk sønnen Asa;
Asa fikk sønnen Josafat; Josafat fikk sønnen Joram; Joram fikk sønnen Ussias;
Ussias fikk sønnen Jotam; Jotam fikk sønnen Akas; Akas fikk sønnen Esekias;
Esekias fikk sønnen Manasse; Manasse fikk sønnen Amon; Amon fikk sønnen Josias;
Josias fikk Jekonja og hans brødre ved den tid da folket blev bortført til Babylon.
Efter bortførelsen til Babylon fikk Jekonja sønnen Sealtiel; Sealtiel fikk sønnen Serubabel;
Serubabel fikk sønnen Abiud; Abiud fikk sønnen Eljakim; Eljakim fikk sønnen Asor;
Asor fikk sønnen Sadok; Sadok fikk sønnen Akim; Akim fikk sønnen Eliud;
Eliud fikk sønnen Eleasar; Eleasar fikk sønnen Mattan; Mattan fikk sønnen Jakob;
Jakob var far til Josef, Marias mann, og av henne blev Jesus født, han som kalles Kristus.

Marias ættetavle:

Det spekuleres i at ættetavlen her er oversatt eller forstått noe feil. Når det står ” han var, efter det folk holdt ham for, sønn av Josef, sønn av Eli” skal det heller oversettes til “Jesus sønn (antatt av Josef) av Heli.” Altså antatt sønn av Josef men egentlig sønn av Heli. Heli var Marias far og dermed Jesu genetiske morfar. Marias navn er fjernet fra listen etter jødisk tradisjon. Og Maria og hennes far Heli var da etterkommere av Natan.

Ættetavlen i Lukas:
Og Jesus selv var omkring tretti år da han begynte sin gjerning, og han var, efter det folk holdt ham for, sønn av Josef, sønn av Eli, sønn av Mattat, sønn av Levi, sønn av Melki, sønn av Jannai, sønn av Josef,
sønn av Mattatias, sønn av Amos, sønn av Nahum, sønn av Esli, sønn av Naggai,
sønn av Ma’at, sønn av Mattatias, sønn av Sime’i, sønn av Josek, sønn av Joda,
sønn av Johanan, sønn av Resa, sønn av Serubabel, sønn av Sealtiel, sønn av Neri,
sønn av Melki, sønn av Addi, sønn av Kosam, sønn av Elmadam, sønn av Er,
sønn av Josva, sønn av Elieser, sønn av Jorim, sønn av Mattat, sønn av Levi,
sønn av Simeon, sønn av Juda, sønn av Josef, sønn av Jonam, sønn av Eljakim,
sønn av Melea, sønn av Mana, sønn av Mattata, sønn av Natan, sønn av David,
sønn av Isai, sønn av Obed, sønn av Boas, sønn av Salmon, sønn av Nahson,
sønn av Aminadab, sønn av Ram, sønn av Hesron, sønn av Peres, sønn av Juda,
sønn av Jakob, sønn av Isak, sønn av Abraham, sønn av Tarah, sønn av Nakor,
sønn av Serug, sønn av Re’u, sønn av Peleg, sønn av Eber, sønn av Salah,
sønn av Kenan, sønn av Arpaksad, sønn av Sem, sønn av Noah, sønn av Lamek,
sønn av Metusalah, sønn av Enok, sønn av Jared, sønn av Malalael, sønn av Kenan,
sønn av Enos, sønn av Set, sønn av Adam, Guds sønn.

Det var nok Josef, Maria sin mann, sin linje som ble ansett som kongelinjen. Det var Salomo og ikke hans bror Natan som tok over herskestaven etter deres far David.

Så på jødisk tid ble nok denne linjen høyere ansett. Likevel er det ingen profetier som sier at Jesus måtte komme gjennom Salomos sine sønner, det ble kun profetert at Han skulle komme gjennom Davids etterkommere. Kongerekken etter Salomo hadde mange ugudelige konger. En profeti er interessant  og omhandler nettopp kongen (Jekonja/Jojakin) i Josef sin ættetavle: “Så sier Herren: Skriv denne mann op som barnløs, som en mann som ingen lykke har i sine levedager! For ingen av hans ætt skal mere få lykke til å sitte på Davids trone og herske over Juda.” (Jer 22:30) Dette viser at denne kongslinjen ble forkastet og at Messias ikke kunne biologisk komme fra denne linjen. Dette styrker igjen teorien at ættetavlen i Lukas er Jesu genetiske linje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here