Folkeslagene

LISTE OVER FOLKESLAG OG GRUPPERINGER I BIBELEN:

 

Forskjellige grupperinger av jødene på Jesu tid:

 •  Fariseerne; som var delt i 2 grupper: Hillels hus og Shammais hus
 •  Sadukeerne
 •  Esseerne
 •  Selotene
 •  Nasireerne


Fra det gamle og det nye testamentet:

 • Kaldeere
 • Amoritter
 • Hyksos
 • Huritter
 • Amalekittene
 • Ismalittene
 • Nabateerne
 • Akkadierne
 • Sumererne
 • Arameerne
 • Filistrene
 • Gojim
 • Assyrerne
 • Kanaanittene og deres etterkommere Jebusittene, fønikerne,
 • Hetittene
 • Sabeerne
 • Grekerne inkl Ptolemaierne.
 • Romerne
 • Galaterne
 • Kreterne
 • Midianittene
 • Kushittene
 • Egypterne
 • Skyterne
 • Moabittene
 • Ammonittene
 • Edomittene
 • Elamittene
 • Araberne
 • _
  __________________________________________________________________________________Det vil etterhvert bli egne artikler om flere av folkeslagene.

No comments yet.

Leave a Reply