Kristne kriminaliserte Bibelen og endog straffet eierne? For mange virker dette underlig, men det var realiteten under middelalderen da Den katolske kirke rådet i Europa. Det var protestantene som først iherdig begynte å oversette skriften til lokale språk og spre dem.

“Nå hvis Gud fordømmer meg om jeg ikke tror Hans lære, så må Han gi meg muligheten til å vite hva Han har lært. Hvor er denne kilden? “Bibelen”, sier protestantene. Men vi katolikker sier, “Nei, ikke Bibelen, men Guds kirke”.  (An Open Letter To Non-Catholics,” Our Catholic Faith Website. Oversatt av bibel museum)

Dette sitatet forklarer veldig godt den Katolske kirkes forhold til Bibelen i forhold til protestantene. For dem er undervisning og lærdom først og fremst gitt gjennom Kirken.  Kirken står over Bibelen når det er en konflikt. Dette kan også gi en forklaring på hvorfor en kirke som kalte seg kristen nektet folk flest å eie og studere Bibelen på egen hånd.
I dag er kanskje dette regnet som en flau tidsepoke fra kirken og det høres derfor sjeldent om det.

Dekret av rådet i Toulouse (1229 E.Kr.): “Vi forbyr at lekfolk skal ha tillatelse til å ha bøkene det nye og det gamle testamentet, vi strengt forbyr at de skal ha oversettelser av disse bøkene.   (Oversettelse: B.M)

Bestemmelsen av rådet ved Tarragona of 1234 E.Kr.: “Ingen får ha bøkene det gamle og det nye testamentet i Romensk språk, hvis noen har dem må de leveres til den lokale biskop innen åtte dager etter dette dekreet, slik at de kan bli brent.”   (Oversettelse: B.M)

Proklamasjoner ved det økumeniske rådet i Konstanz i 1415 E.Kr: Oxford professor og teolog John Wycliffe, var den første (1380 C.E.) til å oversette det nye testamentet til Engelsk for å  "..hjelpe kristne menn til å studere evangeliet på det språket  som gjør at de best forstår Jesu ord". For dette ble han fordømt av Arundel, erkebiskopen i Canterbury. Ved dette rådets dekret ble Wycliffes ben offentlig brent og asken kastet i Swift elven.

Arkivene:
“Det ble åpnet på torsdag, ved siden av Inkvisisjons arkivene, den beryktede indeksen av forbudte bøker som Romersk katolske ikke hadde lov å lese eller eie uten å lide ekskommunikasjon. De viste at selv Bibelen var engang på svartelisten. Oversettelser av Bibelen endte opp på bålet sammen med andre “kjetter” verker … Indeksen av forbudte bøker og all utestenging knyttet til det ble offsielt avsluttet i 1966. Inkvisisjonen selv ble etablert av Pave Gregor IX i 1233…”  ( -Vatican archives reveal Bible was once banned book By Jude Webber ROME, Jan 22, 1998 (Reuters)

Pave Pius IV hadde en liste av forbudte bøker kompilert og offisielt forbød dem i Indeksen i Trent i 1559. Et utdrag forteller:
“Hvem som helst som leser eller har en oversettelse i sin besittelse …kan ikke bli frigitt fra sine synder før han har levert inn disse Biblene ..
Bøker i vernacular som er gjenstand for kontroversene mellom Katolikker og kjetterne i vår tid skal ikke være generelt tillatt, men skal håndteres på samme måte som bibeloversettelser … ”
– Rule IV & Rule VI, Die Indices Librorum Prohibitorum des sechzehnten, Jahrhunderts (Tübingen, 1886), page 246f. Source: The Reformation, by Hans J. Hillerbrand, copyright 1964 by SCM Press Ltd and Harper and Row,Inc., Library of Congress Catalog Card Number 64-15480,
pages 474, 475.

I de to tiårene etter Wycliffes død, ble mange brent på pålen, noen med sine bibler hengende fra halsen deres.

Ron Minton, The Making and Preser vation of the Bible(n.p.; November, 2000) 216.

“I 1408 ble selv å lese Bibelen på Engelsk forbudt.”  – F. F. Bruce, PP 20-23
History of the Bible in English, 3rd ed.( New York: Oxford University Press, 1978)


Sjebnen til William Tyndale i 1536 e.Kr. 
William Tyndale ble brent på bålet for å ha oversatt Bibelen til engelsk. Tyndale fortalte at kirken forbød å eie eller å lese Bibelen for å begrense læren og øke deres egen makt og betydning.


“Bok båler som inkluderte Bibler var vanlig etter 1521. Noen ganger ble oversetterne og utgiverne også brent. Å ha i sin besittelse en Bibel ble en kriminal sak og resulterte ofte i henrettelse for den anklagde. Det er enkelte saker registrert hvor folk ble henrettet på ordre av Den katolske kirke for forbrytelsen å lære barna Herrens bønn [Fader vår] eller de ti bud på deres orginal språk.”  -What Happened this Day in Church History
June 13, 1757 • The Bible in Many Tongues.
Christian History Institute

“For over 600 år forsøkte Den romersk katolske kirke å holde oversettelser av Bibelen ute av folks hender. Bibel-troende ble forfulgt uten nåde og deres skrifter ødelagt. De som hadde en Bibel uten lisens ble beordret til å gi dem fra seg til katolske autoriteter under trusselen av inkvisisjon. Bok forhandlere hadde ikke lov å selge noen Bibler bortsett fra til de som hadde lisens fra den katolske kirke. Store mengder Bibler på Engelsk, Tysk, Italiensk, Fransk og Spansk og på andre språk ble konfisert og ødelagt mellom det 13nde til det 19nde århundre. Bibel oversettere og distributører ble fengslet og brent. Selv etter den katolske inkvisisjonen ble ulovlig i mange land i det 18nde og 19nde århundre, fortsatte pavene å fordømme fri distrubisjon av Skriften.”  -ROME AND THE BIBLE: TRACING THE HISTORY, OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCH AND ITS PERSECUTION OF THE BIBLE AND OF BIBLE BELIEVERS, by David W. Cloud, Way of Life Literature, copyright 1996.

“En av Wycliffs følgere, Jan Hus, aktivt promoterte Wycliffs ideer: At folk skulle ha lov til å lese Bibelen på
deres eget språk, og stå opp imot henrettelses tyranniet fra den romerske kirke mot de som hadde Bibler.
Hus ble brent på bålet i 1415 hvor de brukte Wycliffes manuskripter av Bibelen til å tenne ilden. Den Katolske kirke ekskummunikiserte Hus i 1411 og brant han på bålet i Konstanz 6.Juli 1415 etter å ha fordømt han av rådet i Konstanz i en korrupt rettsak.  -English Bible History; “John Hus”
GREATSITE.COM; the online showroom of The Bible  Museum, Inc. Since 1987


Det eksisterte hele tiden en annen forfulgt kirke som ble forsøkt utryddet av Den katolske kirke. Disse hadde hele tiden egne manuskrifter fra den
tidlige Syriske menighet. På grunn av dette stoppet aldri spredningen av Bibelen opp.  For å lese mer klikke her:  “Den forfulgte kirke”

Den katolske kirke i dag:

De fleste ritualer og praksis brukt i kirken i dag er ikke fra Bibelen. Det fastholdes fra Vatikanet at Gud først og fremst
meddeler seg gjennom kirken og om Bibelen og kirken sier to forskjellige ting skal Kirkens vedtak settes først.

_____________________________________________________________________________
Originale sitater:

Decree of the Council of Toulouse (1229 C.E.) We prohibit also that the laity should be permitted to have the books of the Old or New Testament; but we most strictly forbid their having any translation of these books.” Source: Heresy and Authority in Medieval Europe, Scolar Press, London, England copyright 1980 by Edward Peters, ISBN 0-85967-621-8, pp. 194-195

Ruling of the Council of Tarragona of 1234 C.E.No one may possess the books of the Old and New Testaments in the Romance language, and if anyone possesses them he must turn them over to the local bishop within eight days after promulgation of this decree, so that they may be burned…” – The Church Council of Tarragona 1234 AD; 2nd Cannon – Source : D. Lortsch, Historie de la Bible en France, 1910, p.14.

Proclamations at the Ecumenical Council of Constance in 1415 C.E.: Oxford professor, and theologian John Wycliffe, was the first (1380 C.E.) to translate the New Testament into English to “…helpeth Christian men to study the Gospel in that tongue in which they know best Christ’s sentence.” For this “heresy” Wycliffe was posthumously condemned by Arundel, the archbishop of Canterbury. By the Council’s decree “Wycliffe’s bones were exhumed and publicly burned and the ashes were thrown into the Swift River.” Pope Pius IV had a list of the forbidden books compiled and officially prohibited them in the Index of Trent (Index Librorum Prohibitorum) of 1559.

This is an excerpt :
“Whoever reads or has such a translation in his possession… cannot be absolved from his sins until he has turned in these Bibles… Books in the vernacular dealing with the controversies between Catholics and the heretics of our time are not to be generally permitted, but are to be handled in the same way as Bible translations…”
– Rule IV & Rule VI

Die Indices Librorum Prohibitorum des sechzehnten Jahrhunderts (Tübingen, 1886), page 246f.
Source: The Reformation, by Hans J. Hillerbrand, copyright 1964 by SCM Press Ltd and Harper and Row,Inc., Library of Congress Catalog Card Number 64-15480, pages 474, 475.

“For 600 years the Roman Catholic Church attempted to keep translations of the Bible out of the hands of the people. Bible-believing people were mercilessly persecuted and their Scriptures were destroyed. Those who possessed Bibles without a license were commanded to deliver them up to the Catholic authorities under threat of inquisition terrors. Booksellers were forbidden to sell any Bibles except to people who possessed a license from the Catholic church. Huge quantities of Scriptures in English, Germany, Italian, French, Spanish, and in other languages, were confiscated and destroyed throughout the 13th to the 19th centuries. Bible translators and distributors were imprisoned and burned. Even after the Catholic inquisition was outlawed in many lands in the 18th and 19th centuries, the popes continued to condemn the free distribution of Scripture.”
-ROME AND THE BIBLE: TRACING THE HISTORY OF THE ROMAN CATHOLIC CHURCH AND ITS PERSECUTION OF THE BIBLE AND OF BIBLE BELIEVERS, by David W. Cloud, Way of Life Literature, copyright 1996.

“Book burnings which included Bibles were common after 1521. Sometimes the translators and publishers themselves were also burned. Possession of Bibles became criminal offenses and often resulted in the execution of the accused. There are cases on record of people executed by order of church for the “crime” teaching their children the Lord’s Prayer or the Ten Commandments in their own native tongue.”
-What Happened this Day in Church History June 13, 1757 • The Bible in Many Tongues. Christian History Institute

“In the two decades after Wycliffe’s death, many Lollards were burned at the stake, some even with their Bibles hanging from their necks to be burned with them.”
-Ron Minton, The Making and Preservation of the Bible (n.p.; November, 2000) 216.

“One of Wycliffe’s followers, John Hus, actively promoted Wycliffe’s ideas: that people should be permitted to read the Bible in their own language, and they should oppose the tyranny of the Roman church that threatened anyone possessing a Bible with execution. Hus was burned at the stake in 1415, with Wycliffe’s manuscript Bibles used as kindling for the fire. The Catholic Church excommunicated Hus in 1411 and burned him at the stake in Constance on July 6, 1415, having condemned him by the Council of Constance, in an unfair trial.”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here