Site icon BibelMuseum

Dødehavsrull med de ti bud blir i disse dager utstilt i Israel.

ten-commandments-dss-260x156Dødehavsrull spesialist Dr. Shani Tzoref forklarer betydningen av denne tibuds rullen: En av de mest interessante framstillinge er at den harmoniserer teksten i Sabbatsloven: Den kombinerer de to ulike versjonene i 2 Mosebok og 5 Mosebok. Sabbatsbudet er blitt dobbelt så langt! Fragmentet er identifisert som en kopi av 5 mosebok, men den inneholder deler av denne boken og kan ha vært brukt til bruk i liturgisk sammenheng. Andre kopier av dakalogen peker også på liturgisk bruk.

Utstillingen av de ti bud fragmentet vil være en del av museets utstilling «En kort historie om menneskeheten».

Her er den engelske oversettelsen, norsk tekst i grønn:


7 `You shall have no other gods before Me.

Du skal ikke ha andre guder enn Meg

8 `You shall not make for yourself an idol of or or any likeness of what is in heaven above or on the earth beneath or in the water under the earth.

Qumran

Du skal ikke lage deg en avgud av eller eller noen likhet av det som er i himmelen der oppe aller på jorden her nede eller i vannet under jorden.

9 `You shall not worship them or serve them; for I, the LORD your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, and on the third and the fourth generations of those who hate Me,

Du skal ikke tilbe eller tjene dem; for jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedres misgjerning på barn, på dem i tredje og på dem i fjerde ledd, på dem som hater mig

10 but showing lovingkindness to thousands, to those who love Me and keep His My MY commandments.

og som gjør miskunnhet mot tusen ledd, mot dem som elsker mig og holder mine bud

11 `You shall not take the name of the LORD your God in vain, for the LORD will not leave him unpunished who takes His name in vain.

Du skal ikke misbruke Herrens, din Guds navn; for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker hans navn

12 `Observe ……… the sabbath day to keep it holy, as the LORD your God commanded you.

Ta hviledagen i akt så du holder den hellig, således som Herren din Gud har befalt dig!

13 `In Six days you shall labor and do all your work,

Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning.

14 but on the seventh day is a sabbath of the LORD your God; in it you shall not do any work on it, you or your son or your daughter or your male servant or your female servant or your ox or your donkey

Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud; da skal du intet arbeid gjøre, hverken du eller din sønn eller din datter eller din tjener eller din tjenestepike eller din okse eller ditt asen

Deuteronomy 5:14b-21 [42.642 {941} Top Fragment, Column 3]

or any of your cattle or your sojourner who stays with you, so that your male servant and your female servant may rest as well as you.

eller noget av dine dyr eller den fremmede som er hos dig innen dine porter, forat din tjener og din tjenestepike kan få hvile likesom du.

15 `And you shall remember that you were a slave in the land of Egypt, and the LORD your God brought you out of there by a mighty hand and by an outstretched arm; therefore the LORD your God commanded you to observe keep the sabbath day. to make it holy. “For in six days the LORD made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, and rested on the seventh day; therefore the LORD blessed the sabbath day to make it holy. {approx.=Exod 20:11}

For du skal komme i hu at du selv var tjener i Egyptens land, og at Herren din Gud førte dig ut derfra med sterk hånd og utstrakt arm; derfor har Herren din Gud befalt dig å holde sabbatsdagen og hellige den «For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den»

16 `Honor your father and your mother, as the LORD your God has commanded you, that your days may be prolonged, and that it may go well with you on the land which the LORD your God gives you.

Hedre din far og din mor, således som Herren din Gud har befalt dig, så dine dager må bli mange, og det må gå dig vel i det land Herren din Gud gir dig.

17 `You shall not murder.

Du skal ikke slå ihjel.

18 `And You shall not commit adultery.

Og du skal ikke drive hor.

19 `And You shall not steal.

Og du skal ikke stjele.

20 `And You shall not bear false witness against your neighbor.

Og du skal ikke si falskt vidnesbyrd mot din næste.

21 `And You shall not covet your neighbor’s wife, and you shall not desire covet {different Hebrew word than MT} your neighbor’s house, his field or his male servant or his female servant, his ox or his donkey or anything that belongs to your neighbor.’

Og du skal ikke begjære din næstes hustru. Og du skal ikke begjære din næstes hus, hans jord eller hans tjener eller hans tjenestepike, hans okse eller hans asen eller noget som hører din næste til.

Dette gir en god påminnelse om hvordan Guds bud ser ut. Moses ble fortalt at orginalen av de ti bud er i himmelen. Moses ble bedt om å lage alle gjenstander i tabernaklet etter den himmelske helligdom. Paulus snakker om den himmelske helligdom i hebreerbrevet og Johannes fikk se åpenbaringer om den som han skrev ned i Johannes Åpenbaring. De viser at paktens ark eller vitnespyrdets ark med de ti bud er aktuelle også i endetiden. I den syvende basun skjer bl.a. dette: Og Guds tempel i himmelen blev åpnet, og hans pakts ark blev sett i hans tempel(åp.11)

Og like før plagene faller skjer dette:Og derefter så jeg, og templet med vidnesbyrdets telt i himmelen blev åpnet,(Åp.15)

Guds folk er kjennetegnet ved at de holder de 10 bud og har Jesu tro (Åp 14:12) Dette er IKKE jødene, for Jesu gjenkomst og innhøstningen av alle trofaste kommer senere i samme kapitlet.

Men opphevde ikke Jesus budene? Nei Han sa selv:I må ikke tro at jeg er kommet for å opheve loven eller profetene; jeg er ikke kommet for å opheve, men for å opfylle. For sannelig sier jeg eder: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen. Matt. 5:18

Men brøt ikke Jesus sabbatsbudet? Nei Han brøt ingen bud som han selv sa:..likesom jeg har holdt min Faders bud og blir i hans kjærlighet.. Joh,15:10

Størstedelen av de kristne holder jo en annen dag enn den som står i budet, er det brudd på sabbatsbudet? Ja. Hvis du blir bedt i selskap på en søndag og kommer mandag, blir du regnet for en som ikke kom.

Vil Gud minne oss om innholdet i budene som Han en gang skrev med sin egen finger? Slik at du kan se de endrede budene der bud nr. 2 er fjernet og sabbaten erstattet med en annen dag, av en kirke som kaller seg moderkirken, men i Åpenbaringsboken er kalt “Skjøgen, mor til skjøgene” og i  Daniels bok i Bibelen er identifisert som dyret som vil «tenke på å endre tider og lov».

Exit mobile version