Site icon BibelMuseum

Da Guds engler tok over krigen

Det er funnet bevis for denne bibelsk historiske personen. Her fra en Assyriask inskripsjon.

Et mirakel som ga ekko i den orientalske verden

In 701 BC, ledet kong Hiskia i Juda et opprør mot den assyriske kongen Sankerib. Kong Hiskia allierte seg med Egypt og til dels Babylon.

Den assyriske kongen Sankerib helt til høyre sammen med sin far, den gang han var en prins. De står foran en av sine guder.

Kong Hiskia ville fjerne trykket som lå over Juda fra landet Assyria. Han nektet derfor å betale en skatt som ble pålagt av Assyria da hans far kong Akas regjerte. I stedet gikk Hiskia inn i en allianse med Egypt (Jes.36:6-9), og får kritikk for det av den store profeten Jesaja.  Jesaja sier at Egypt er en knekket stav av siv.

Som respons til dette opprøret  ankom kongen av Assyria, Sankerib, med en stor hær til Judea og angrep mange små byer og til slutt en av de større byene; Lakish. Farao i Egypt som nå var i allianse med Israel var på vei for å hjelpe Israel.  I 2 kongebok 19;9 står det at kongen av Assyria hører at Farao Tirhaka var kommet for å gå til strid i mot han. Kongen av Assyria beleirer deretter helt til slutt Jerusalem for å innta den.

Vi leser direkte fra bibelen at: Da kong Hiskia fikk høre dette, flerret han klærne sine, dekket seg med sekkestrie og gikk inn i Herrens hus. Så sendte han Eljakim, som hadde overoppsynet med slottet, og statsskriveren Sjebna og de eldste blant prestene til profeten Jesaja, Amos’ sønn. De var kledd i sekkestrie. De sa til ham :«Så sier Hiskia: Denne dagen er en dag med trengsel, tukt og gudsbespottelse. For barna har kommet til åpningen på livmoren, men det er ingen styrke til å føde dem.

Det kan være at Herren din Gud vil høre alle ordene rabsaken har talt, han som hans herre, Assyrias konge, har sendt for å spotte Den Levende Gud, og at Han så straffer ham for ordene som Herren din Gud har hørt. Bær derfor fram en bønn for den resten som ennå er igjen. »

..Jesaja sa til dem:«Så skal dere si til deres herre: Så sier Herren: Frykt ikke for ordene som du har hørt, de ordene som tjenerne til Assyrias konge har hånet Meg med. Sannelig, Jeg skal gi ham en ånd som gjør at han skal høre et rykte og vende tilbake til sitt eget land. Jeg skal la ham falle for sverdet i sitt eget land. »

Det var under denne assyriske beleiring av Jerusalem at Herren, etter bønn fra kong Hiskia, slo ihjel 185.000 assyriske soldater på en natt.

Interessant er det at den store profeten Jesaja var nettopp  i Jerusalem da dette skjedde og også han ba. Jesaja var sikker på seier.

Inskripsjonene på dette prismet, forteller den assyriske kongens versjon av bibelfortellingen.

Assyrernes beleiring av Jerusalem er beskrevet i flere bøker i Bibelen. Den er desuten nedtegnet av Assyrias konge Sankerib selv, og beskrevet av historieskrivere som Herodot og Josephus. I følge Bibelen så ble beleiringen avsluttet da: Herrens Engel dro ut og drepte hundre og åttifem tusen i assyrernes leir. “   (2 Kong 19:35).

Hva sier Sankerib selv om denne hendelsen?

Taylor prismet (avlang leirtavle), som nå tas vare på i British museum, og også Sankeribs annaler som befinner seg i Oriental Institute i Chicago, daterer seg til tiden like etter selve hendelsen. Ja den ene av dem daterer selv tiden den ble skrevet til “måneden Tammuz. Eponym i Galihu, guvernør i Hatarikka” som er Tammuz (juli) I år 689 BC.

Sankerib forteller om alle byene han tok i Juda.

Egypt og Nubia kom for å ta hand om de ødelagte byene, men Sankerib hevder å ha slått ned dem også og egenhendig fanget flere av dem. Deretter forteller Sankerib om angrepet på Lakish, som skal ha vært den andre mest befestede byen i Juda.

Assyria var stolt over å ødelegge den byen i Judea og det finnes gamle assyrisk kunst av krigen. Bibelen bekrefter at denne byen ble tatt av dem.
Beleiringen av Lakish er omhyggelig nedtegnet i de assyriske annaler.

Sankerib forteller selv om dette i “Taylor prismen” hvor også kongen i Jerusalem er nevnt med navn i inskripsjonen: “ Fordi Hiskia, kongen av Judah, ikke ville underlegge seg mitt åk, dro jeg opp i mot han. Og ved hærens tvang og ved kraften av min makt,  tok jeg 46 av hans befestede byer og en mengde av hans mindre byer som ligger spredt omkring. Fra disse steder bortførte jeg 200.156 personer, gamle og unge, kvinner og men,sammen med mulldyr,esler og kameler, okser og sauer, en utallig mengde; og Hiskia selv stengte jeg inne i Jerusalem, hans hovedstad, som en fugl i bur. Jeg bygget tårn rundt byen for å stenge han inn og reiste jordvoller opp imot portene for å forhindre flukt. …..Da falt det over Hiskia en frykt over min hærs makt, og han sendte ut til meg ledere og de eldste i Jerusalem med 30 talenter gull og 800 talenter sølv og forskjellige skatter, en rik og immense booty… Alle disse ting ble brakt til meg i Ninive, setet for mitt styre (government).”

Han nevner selvfølgelig ikke det store tapet av soldater. Det ville svekke hans kongedømme og ettermæle.

Den greske historieskriveren Herodot hadde hørt om denne hendelsen

Hva andre historiefortellere har å si om en slik spesiell historie.
Den greske historieskriveren Herodotus som skrev sitt historieverk ca. 450 BC (som er ca. 250 år senere) forteller om en guddommelig forårsaket katastrofe som ødela hele den assyriske hæren til Sankerib (2:141) . Kanskje hørte Herodot denne historien i Egypt? Her ble det fortalt at hele hæren ble angrepet av markmus om natten som spiste dem opp.

da Sankerib,konge over arabere og assyrere,marsjerte med sin arme mot Egypt, nektet alle krigerne å komme til unsetning. En mengde markmus fortærte og gjorde Sankeribs hær så sårbar at alle omkom.”

Forklaringen på denne årsak kan være at da Egypts konge kom til åstedet så de alle markmusene som kom etter all maten soldatene hadde med seg under beleiringen.

Josephus (levde på 100 tallet AD)  skriver i Jewish Antiquities bok 10 at det finnes nedskrevet av den babylonske historikeren Berossus, at en sykdom rammet den assyriske hæren ledet av Rabshakeh og at 180 000 menn omkom.

Det var ikke vanlig at krig ble avsluttet på en slik måte. Det ga gjenklang i den dakjente verden..

Gjennom profeten Jesaja, fikk den jødiske befolkningen vite at; Jeg skal la ham falle for sverdet i sitt eget land. »

Bibelen forteller også at;

«Da forlot Sankerib, Assyrias konge, stedet og dro bort. Han vendte tilbake og ble boende i Ninive. Men en gang han tilba i tempelet til sin gud Nisrok, slo Adrammelek og Sareser ham i hjel med sverdet. De flyktet da inn i landet Ararat. Deretter ble hans sønn Asarhaddon konge i hans sted.»          (2 Kong 19:36-37).

En inskripsjon som inneholder opptegnelsene til kong Esarhaddon (ca. 680BC) bekrefter Bibelen: «I måneden Nisan……gjorde jeg gledelig ankomst inn i det kongelige palass…En fast besluttsomhet falt på mine brødre. De forlot gudene og returnert til sine voldshandlinger, planla ondskap. . . . De gjorde opprør. For å få kongedømmet drepte de Sankerib, sin far» (Caiger 1944, 161-162).

Kong Hiskia er kjent fra historien også for å ha bygget en kjent vanntunnel. Les og se mer om dette her: https://www.bibelmuseum.no/wordpress/?p=120

Exit mobile version